Antoniów

Kontakt email, www
An­to­niów ul. Klo­no­wa 36 My­ka­nów zobacz inne firmy z Klonowa
42-233 Mykanów , woj. Śląskie
Litery blokowe - 3D Wzory liter Kasetony i prezentery LED Pylony, totemy, plansze Tablice i gabloty MENU Meble i elementy z PLEXI MEBLE I WYSTRÓJ Salony Firmowe Wyspy Stoiska Targowe i Ekspozycyjne Panele 3D z MDF-u wzory paneli

Meble do salonu

Meble

Specjalizacje:

  • Meble do salonu
  • Meble

O nas

O nas Rys historyczny Studio Re­kla­my 'Piątka' Krzysz­tof Szczy­piń­ski po­wsta­ło w roku 1996. Naj­pierw firma była na­sta­wio­na na re­ali­za­cję i montaż wszel­kie­go ro­dza­ju reklam ze­wnętrz­nych, w póź­niej­szym okre­sie wraz z roz­wo­jem re­kla­my i prze­nie­sie­nia jej ele­men­tów rów­nież do we­wnątrz, za­cze­li­śmy pro­jek­to­wać i two­rzyć ele­men­ty POS. Są w naszej firmie pra­cow­ni­cy, którzy ją two­rzy­li od samego po­cząt­ku, a w port­fo­lio Firmy, które ob­słu­gu­je­my od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści, co świad­czy naszym zda­niem, o tym że je­ste­śmy firmą, z którą można wiązać przy­szłość. Struktura firmy 'Piątka' jest firmą pry­wat­ną, dzia­ła­ją­cą w opar­ciu o Wpis do ewi­den­cji w Urzę­dzie Miej­skim w Ko­niec­po­lu, z miej­scem wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści - An­to­niów, ul. Klo­no­wa 38/36. Za­rów­no biura, księ­go­wość i po­miesz­cze­nia warsz­ta­to­we znaj­du­ją się w ob­rę­bie jednej po­sia­dło­ści. Je­dy­nie z przy­czyn lo­gi­stycz­nych pra­cow­nia neo­no­wa mieści się w Ra­dom­sku, a dru­kar­nia cy­fro­wa na te­re­nie Czę­sto­cho­wy.