Fast Produkt Grajewski i Wspólnicy sp.j.

Kontakt email, www
1
15-592 Białystok , woj. Podlaskie

Meble biurowe

Meble

Specjalizacje:

  • Meble biurowe
  • Meble

O nas

Firma Fast - Produkt powsta?a w roku 1993. Zosta?a za?o?ona przezosoby o d?ugoletnim sta?u zawodowym oraz du?ej wiedzy i praktyce wprzetwórstwie blach, co jest gwarancj? wysokiej jako?ciwytwarzanych wyrobów.G?ównym produktem firmy s? metalowe meble warsztatowe,socjalne i biurowe. Umo?liwiaj? one funkcjonalnewyposa?enie ka?dego stanowiska pracy. Produkty te charakteryzuj?si? wysok? jako?ci?, trwa?o?ci? oraz du?? gam? wzorów. W przypadkuindywidualnych potrzeb klienta rozwi?zania konstrukcyjne mog? by?dostosowane do jego wymaga?.Dzia?alno?? us?ugowa firmy polega na wytwarzaniu wszelkichelementów, detali oraz kompletnych wyrobów z blach o grubo?ci od0,5 mm do 3,0 mm oraz profili zamkni?tych wed?ug dokumentacjitechnicznej klienta lub na podstawie wzoru przedstawionego przezniego. Dysponuj?c w?asnym biurem konstrukcyjno - technologicznymjeste?my w stanie stworzy? wyrób na podstawie ogólnych za?o?e? lubwizji naszego przysz?ego klienta.Rys. 1 - Próbka naszych mo?liwo?ciJeste?my otwarci na wszelkie sugestie i uwagi. Jako?? naszychwyrobów zapewniaj? wysoko kwalifikowani pracownicy oraz nowoczesnypark maszynowy takich firm jak Finn - Power, Amada, Durmazlar, itp.Rys. 2 - Nasz pracownik obs?uguj?cy maszyn? firmy Finn - Power