FHU Finmeb

Kontakt email, www
ul. Hal­lera 14, Sępólno Krajeńskie zobacz inne firmy z Hallera
89-400 Sępólno Krajeńskie , woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Dzięki dobrej współ­pracy z pro­du­cen­tami mebli ofe­ru­jemy Pań­stwu bez­płatny trans­port na tere­nie całej Pol­ski oraz na życze­nie fachowy mon­taż zamó­wio­nych mebli. 

Meble biurowe

Meble gabinetowe

Meble konferencyjne

Meble

Specjalizacje:

  • Meble biurowe
  • Meble gabinetowe
  • Meble konferencyjne
  • Meble

O nas

  • Jeste­śmy Auto­ry­zo­wa­nym Dys­try­bu­to­rem POLSKICH pro­du­cen­tów mebli biu­ro­wych i gabi­ne­to­wych m.in. takich mark jak MDD, SVENBOX, INVEST, OGI OFFICE oraz foteli i krze­seł biu­ro­wych NOWY STYL, GROSPOL.
  • Dzia­łamy na rynku meblo­wym od 2009 roku i dzięki połą­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów z pro­fe­sjo­na­li­zmem naszych pra­cow­ni­ków, jeste­śmy w sta­nie speł­nić wszyst­kie ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.