P.P.H.U. Lissy

Kontakt email, www
ul. Opolska 40a zobacz inne firmy z Opolska
46-380 Błachów , woj. Opolskie

Meble do salonu

Meble konferencyjne

Meble

Specjalizacje:

  • Meble do salonu
  • Meble konferencyjne
  • Meble

O nas

REGULAMIN KONKURSUPPHU LISSY ogłasza Konkurs
Projekt nowoczesnego stołu bilardowego na najlepszy projekt
nowoczesnego stołu bilardowego, który ma na celu promocję koncepcji
wnętrzarskich ukazujących atuty stołu bilardowego, wraz
z uwzględnieniem wielofunkcyjności stołu. Fundatorem nagród
rzeczowych jest PPHU Lissy.I. TERMINARZ KONKURSU 1.
Ogłoszenie Konkursu 20 maja 2013 r. 2. Nadsyłanie pytań do
Organizatora projekt@lissy.pl 3. Odpowiedzi Organizatora
www.lissy.pl/firma/aktualności 4. Ostateczny termin nadsyłania prac
30 września 2013 r. 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
do 30 października 2013 r.II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do: architektów, projektantów, pracowni
architektonicznych i projektowych, także do studentów
architektury i projektowania. 2. Uczestnikiem Konkursu może
być każda pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba prawna -
spełniająca wyżej określone warunki. 3. Z uczestnictwa
w Konkursie wyłączone są: a) osoby zatrudniane przez
Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin b)
osoby wchodzące w skład Jury konkursowego, a także
członkowie ich najbliższych rodzinIII. PRZEBIEG KONKURSU 1.
Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub
przesłaniu przesyłką poleconą do dnia 30 września do godz. 16.00
pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem konkursowym do siedziby
Organizatora (adres: PPHU LISSY Janusz Lissy, Błachów, ul. Opolska
40a, 46-380 Dobrodzień). 2. Przy przesyłce poleconej liczy się data
stempla pocztowego.IV. PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY 1.
Rozstrzygnięcia Konkursu, wyboru Laureatów i przyznania
Wyróżnień dokona Jury, powołane przez Organizatora. 2. Jury
konkursowe przy ocenie prac konkursowych będzie się kierowało
następującymi kryteriami: a) estetyką stołu bilardowego, b)
funkcjonalnością aranżacji całego wnętrza c) innowacyjnością
rozwiązań w stole bilardowym i w pozostałych elementach
aranżacyjnych, d) atrakcyjnością prezentacji projektu. 3. Laureaci
Konkursu i Wyróżnieni, zostaną powiadomieni o wynikach
w ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia, drogą telefoniczną na
numer podany w zgłoszeniu konkursowym lub drogą elektroniczną
na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 4. Zwycięskie
i wyróżnione projekty aranżacji wnętrz po zakończeniu Konkursu
zostaną zaprezentowane w postaci wystawy towarzyszącej
uroczystemu wręczeniu nagród w siedzibie PPHU LISSY. 5. Wyniki
Konkursu są ostateczne i nie podlegają zastrzeżeniom ani
reklamacjom.V. JURY KONKURSOWE 1. W skład Jury
konkursowego wejdą przedstawiciele wytypowani przez PPHU LISSY.
VI. WARUNKI KONKURSU 1. Projekt stołu bilardowego,
przedstawiony w pracy konkursowej, musi spełniać następujące
warunki: a) rzuty bryły z przodu, z boku,
z góryoraz przekrój, b) zawierać wizualizację
przestrzeni wewnętrznej zawierającej stół bilardowy, wykonaną
dowolną techniką z takim punktem obserwatora, aby widoczne
było pole gry stołu bilardowego. 2. Prace konkursowe należy
dostarczyć łącznie: a) na minimum 1 a maksimum 2 planszach
w rozmiarze A2 b) w wersjach elektronicznych zapisanych
na płycie CD w formatach JPG(200 DPI rozmiar A3), wizualizacje
mogą być dodatkowo zapisane w postaci animacji w formacie
AVI, MPG z informacją na planszach o załączonej takiej
prezentacji projektu (przy czym prezentacja może ale nie musi być
oceniana przez Jury konkursu) c) każda plansza oraz płyta CD muszą
być opatrzone na odwrocie godłem, d) w opakowaniu zawierającym
prace konkursowe, należy umieścić kopertę, zawierającą zgłoszenie
konkursowe, opatrzoną wyłącznie godłem oraz dopiskiem „Konkurs –
Projekt stołu bilardowego” e) na planszach i na płycie nie
mogą znajdować się żadne dane umożliwiające identyfikację
Uczestnika konkursu. 3. Zgłoszenie konkursowe stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszenia konkursowego oraz
treść regulaminu można pobrać ze strony internetowej www.lissy.pl
4. Godło powinno się składać z ciągu liter i cyfr,
uniemożliwiających identyfikację Uczestnika konkursu. 5. Uczestnik
może zgłosić do udziału w Konkursie nie więcej niż 2 prace
konkursowe. 6. Praca konkursowa może mieć więcej niż jednego
autora.VII. PRAWA AUTORSKIE, WŁASNOŚĆ PRAC 1. Majątkowe
prawa autorskie od nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie
prac przechodzą na organizatora konkursu, bez odrębnego
wynagrodzenia na rzecz osoby nagrodzonej. 2. Majątkowe prawa
autorskie do prac nie nagrodzonych i nie wyróżnionych
pozostają własnością autorów prac. 3. Nagrodzone i wyróżnione
prace przechodzą na własność organizatora. 4. Nie nagrodzone
i nie wyróżnione prace będą do odbioru z siedziby
Organizatora do 21 grudnia 2013 roku, po tym terminie zostaną
zniszczone. 5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac
powstałe w trakcie przesyłki.VIII. NAGRODY 1. Laureaci
otrzymają nagrody pieniężno-rzeczowe: I nagroda 5 000 zł 2.
Organizator oraz fundator nagród rzeczowych dodatkowo podwyższą
nagrody o koszty podatku należnego od powyższych. 4. Nagrody
zostaną przekazane Laureatom Konkursu do 30 października 2013 na
rozdaniu nagród w siedzibie PPHU LISSY.IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin jest jedynym
i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu. 2. Informacje na temat produktów dostępnych
w ofercie PPHU LISSY Uczestnik zdobywa we własnym zakresie. 3.
Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie
rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. 4. Przystąpienie do Konkursu
i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy
Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje
się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w
szczególności Kodeksu Cywilnego. Pobierz:
Regulamin konkursu Projekt stołu bilardowego Zgłoszenie do konkursu
Projekt stołu bilardowego Zgłoszenie do konkursu Projekt stołu
bilardowego.docx Wstecz